Privacy verklaring

Mijn naam is Monique Staring en als behandelend acupuncturist en praktijkhouder van Jing River Acupunctuur, doe ik mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.
Dit betekent dat ik
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
• een eventuele data lek direct aan je meld èn aan de Autoriteit persoonsgegevens

Ik ben werkzaam in eigen praktijk Jing River Acupunctuur, gevestigd aan de Pr. Willem-Alexanderstraat 28 te Deil en verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit ben ik ook wettelijk verplicht via de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. De bewaartermijn van je dossier is 20 jaar. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling van belang (kunnen) zijn en die je, in dien nodig, zelf met mij deelt of die ik mèt jouw expliciete toestemming kan opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

In een aantal gevallen is het mogelijk dat ik de gegevens uit je dossier gebruik, na overleg met jou en alleen met jouw expliciete toestemming, om
• andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een eventuele doorverwijzing naar een andere behandelaar,
• een waarnemer tijdens mijn afwezigheid op hoofdlijnen te informeren,
• geanonimiseerd te gebruiken tijdens intercollegiale toetsing en intervisie.

Je emailadres gebruik ik voor tussentijds mailcontact, indien door jou gewenst het versturen van de factuur per mail. Indien je daar prijs op stelt en je hebt je daarvoor expliciet ingeschreven, gebruik ik je emailadres voor het sporadisch versturen van nieuwsbrieven.
Mocht er een andere reden zijn waarvoor ik je gegevens zou willen gebruiken, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Zorgnota
Voor de verwerking van een factuur vragen zorgverzekeraars dat op de factuur van de behandeling staat vermeld: je naam, adres, woonplaats, je geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van het soort behandeling (code acupunctuur 24104). De zorgverzekeraar vraagt om vermelding van deze gegevens zodat je de factuur bij hen kunt declareren mits je daarvoor aanvullend verzekerd bent. De belastingdienst heeft bepaald dat ik mijn financiele administratie 7 jaar moet bewaren.

Rechten als cliënt
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dat houdt in dat je mij mag vragen of ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je hebt het recht om correctie en verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, artikel 20) is het recht op datadeportabiliteit vastgelegd. Dit is het recht om gegevens over te (laten)dragen. Met andere woorden, je hebt het recht om je persoonsgegevens van mij te ontvangen zodanig dat je met die gegevens makkelijk naar een andere zorgverlener kunt overstappen.  Ook kun je mij vragen je persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Neem hierover dan eerst contact met mij op. Als we er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij een klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming
Door het maken van een afspraak voor een intake en behandeling en het verstrekken van je gegevens, ga ik er impliciet vanuit dat je mij daarmee toestemming geeft je persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven omschreven.